REGULAMIN

REGULAMIN

Regulamin Akademia Piłkarska SUKCES

Zasady ogólne

1 .Zawodnikiem AP Sukces może zostać dziecko w wieku 3-14 lat, , zarówno chłopcy jak i dziewczynki.

2 .Zajęcia w AP Sukces odbywają się z trybie grupowym.

3.  Czas jednej sesji treningowej wynosi 60- 90 minut.

4. Ilość jednostki treningowych w ciągu jednego tygodnia wynosi 1 , 2 lub 3 w zależności od (wieku zawodników etapu szkolenia )

5. Każdy nowy zawodnik zostaje dopuszczony do udziału w zajęciach piłkarskich na podstawie Deklaracji Członkowskiej , podpisanej przez rodzica (opiekuna prawnego) i dokonaniu opłaty wpisowej oraz składki członkowskiej, zgodnie z regulaminem opłat .

6. Zawodnik, który deklaruje uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

7. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy należy zgłaszać trenerowi osobiście lub w obecności zespołu.

8. Zawodników zobowiązuje się do przychodzenia na zajęcia minimum 15 minut przed planowym rozpoczęciem zajęć.

9.  W przypadku nieobecności zawodnika na zajęciach piłkarskich, zajęcia przepadają i nie przysługuje mu prawo do zwrotu składki członkowskiej.

10 .  Akademia Piłkarska Sukces nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub skradzione wartościowe rzeczy na terenie obiektu sportowego, na którym odbywają się zajęcia.

Prawa i obowiązki zawodnika Akademii Piłkarskiej Sukces

W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie oraz deklarację członkowską podpisaną przez rodziców/opiekunów prawnych. Zawodnicy, u których występują oznaki choroby lub mają otwarte skaleczenia, nie będą dopuszczani do zajęć sportowych.

Zawodnik AP Sukces zobowiązuje się:

1. Godnie reprezentować barwy Akademii Piłkarskiej Sukces zarówno w trakcie treningu, jak i w życiu codziennym,

2. Szanować innych zawodników, zarówno we własnej drużynie jak i przeciwnika, oraz przestrzegać zasad Fair Play .

3 .Szanować i słuchać poleceń trenerów i innych pracowników Akademii Piłkarskiej Sukces .

4 .Przed, w trakcie, jak i po treningu na prośbę trenera pomagać podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

5. Być sumiennym i zdyscyplinowanym .

6. Wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie zgłaszać trenerowi,,

7. Szanować sprzęt i wyposażenie sportowe, które jest własnością Akademii Piłkarskiej Sukces.

8 .Podstawą do gry zawodnika w meczach oraz wyjazdach krajowych i zagranicznych jest regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie o czynione postępy na treningach. O składzie drużyny zawsze decyduje trener prowadzący.

9 .Każdy zawodnik zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest . Administratorem twoich danych osobowych jest Magdalena Łucyk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Akademia Piłkarska „Sukces” Magdalena Łucyk  z siedzibą w  Kuriany ul. Zielona 19,  15-588 Białystok (dalej zwana Administratorem Danych Osobowych) –

  1. Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  2. Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres 1 roku (czas świadczenia usługi + 1 lat jako okres  kontrolny).
  3. Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  4. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne

  1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez w/w administratora danych
  2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
  3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

Telefon: ………………………………….

Adres Kontaktowy: ……………………

REGULANIN ZATWIERDZIŁA RADA TRENERÓW APSUKCES